Přejít na menu Přejít na obsah


Chráníme přírodu


Odpady

Dva miliony plastových nápojových láhví, stejný počet je v USA vyhozen každých pět minut.

Problematika odpadů zahrnuje široké spektrum témat od otázek spojených s odpadem z každodenního provozu domácností až po problémy související s odpadem z různých průmyslových provozů. Množství vyprodukovaného odpadu stále narůstá, i přesto, že mnoho látek například z domácnosti lze velmi pohodlným způsobem třídit a usnadnit tak jejich další recyklaci.

Odpad nevhodný k recyklaci končí na skládkách či ve spalovnách. Oba způsoby likvidace však přinášejí značná rizika. Skládky kromě toho, že poškozují krajinný ráz, ohrožují také lokální ekosystém, např. kontaminací spodních vod.  Spalování odpadů je zase nebezpečným zdrojem perzistentních organických látek, jako jsou dioxiny. Nejproblematičtější otázkou, ale zůstává nakládání s průmyslovým odpadem. Obsahuje totiž silně toxické látky, především těžké kovy, freony, sloučeniny dusíku, fosforu, halových prvků a rtuti. Jejich zpracování je finančně velice nákladný proces, který se dotyční producenti snaží mnohdy obcházet.

Z dlouhodobého hlediska je tedy potřeba minimalizovat nepříznivé účinky vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí a usilovat o praktické uplatňování hierarchie odpadů, tj. předcházení vzniku odpadů, opětovné použití, využívání a bezpečné odstraňování.

 

Množství vyprodukovaného odpadu v ČR

V České republice se podle nejnovějších analýz vyprodukuje přes 5,3 milionů tun odpadů ročně. Pouze 1,1 milionů tun je znovu recyklováno. Do spaloven se dostane zhruba 800 tisíc tun odpadu a zbytek (3,4 milionů tun) končí na skládkách. Na jednoho člověka pak připadá roční produkce odpadu o hmotnosti 530 kg.

 


Z tisku:

 

Odborníci na konferenci ODPADY 21: Bez energetického využívání odpadů se neobejdeme

13. 5. 2011

Odborníci na odpadovéhospodářstvívarují: Česku hrozí vysoké sankce i případné zastavení financí z Operačního programu Životní prostředí, pokud se nezmění současný trend ukládání komunálního odpaduna skládky. Proto je hlavním mottem jedenáctého ročníku mezinárodní konference Odpady21- Odpadovéhospodářstvístředoevropských zemí - od skládkováník využívání.

Dnes a zítra budou v Clarion Congress Hotel Ostrava odborníci, zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu, měst a obcí, výzkumných ústavů, vysokých škol i podnikatelské sféry a dalších institucí diskutovat, jaké jsou reálné možnosti snižování množství vznikajících odpadůa jaká jsou klíčová zařízení v integrovaném systému nakládání s komunálními odpady. Akci, která probíhá v rámci cyklu konferencí Odpadovédny, pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE a.s. Ostrava ve spolupráci s dalšími partnery.

„Z vyhodnocení Plánu odpadovéhohospodářstvíMoravskoslezského kraje (POH MSK), který je krajským plánovacím dokumentem vycházejícím z Plánů odpadovéhohospodářstvíČeské republiky, vyplývá, že i přes snahy kraje a měst narůstá produkce komunálních odpadů, což souvisí se zvyšující se životní úrovní občanů," uvedl Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Zatímco v roce 2007 vyprodukoval každý obyvatel kraje 353 kg komunálního odpaduza rok, celkem ho bylo v regionu 440 588 tun, v roce 2009 už na hlavu připadlo v kraji 467 kg komunálního odpadu, dohromady za rok 583 259 tun, přičemž z toho téměř osmdesát procent skončilo na skládkách. Stejná situace je ve všech ostatních krajích v zemi.

Podle směrnice EU se ale musí množství odpadůukládaných na skládkyvýrazně snižovat. Jinak nám z Bruselu hrozí sankce. Na padesát procent ve srovnání s rokem 1995 by se mělo snížit skládkováníbiologicky rozložitelného komunálního odpadua v roce 2020 na pětatřicet procent roku 1995.

„Budou se také zvyšovat poplatky za skládkování, z nynějších 500 korun za tunu by mohly vyrůst až na 1500 korun za tunu," řekl Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a předseda představenstva společnosti FITE.

Odborní pracovníci v odpadovémhospodářstvíupozorňují, že výše uvedené požadavky EU je možné naplnit především energetickým využitím komunálních odpadů.

„Proto se například Moravskoslezský kraj bez zařízení na energetické využívání odpadůneobejde, přičemž celkově bylo v kraji k energetickému využití dispozici například v roce 2009 410 tisíc tun komunálního odpadu, které bylo uloženo bez užitku na skládky. Tím se ztratila energetická hodnota asi 400 000 tun hnědého uhlí. Pro další roky se kromě razantního navýšení separace komunálního odpaduv kraji předpokládá výstavba energetické jednotky tzv. Krajského integrovaného centra na energetické využívání odpadů(KIC), které chce postavit kraj s dalšími pěti statutárními městy v regionu a obcí Horní Suchá v areálu bývalého Dolu Barbora v Karviné a kde by se mělo zpracovat necelých 200 tisíc tun odpadů," uvedl Pavel Bartoš.

Stát se chystá energetické využívání odpadůpodporovat. Například ministerstva průmyslu a obchodu chystá nástroje podpory.

„Je to jediný způsob, který je schopen odklonit od skládkovánízásadní množství odpadů," vysvětlil Milan Kyselák z ministerstva průmyslu a obchodu.

Také ministerstvo životního prostředí změnilo svůj postoj ke spalovnám. Do konce června letošního roku mohou například zájemci o stavbu centra na energetické využívání odpadůpodat žádost do Operačního programu Životní prostředí, kde je vyčleněno šest miliard korun.

„Právě vybudování chybějícího zařízení na energetické využívání odpadův Moravskoslezském kraji má přispět k tomu, aby došlo ke snižování ukládání komunálních odpadůna skládkyve prospěch zvýšení jejich materiálového a energetického využívání, což patří mezi hlavní cíle kraje," upřesnil Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu MSK v Ostravě s tím, že kapacita zařízení KIC je stanovena v návaznosti na produkci komunálního odpaduv regionu.

„A to tak, že při naplnění cílovým parametrů POH ČR a POH MSK, kterými je stanoveno, že 50 % vznikajících komunálních odpadůbude materiálově využíváno, a při energetickém zhodnocení necelých 200 tisíc tun komunálních odpadůročně v zařízení KIC, bude asi 50 tisíc tun ročně přímo ukládáno na skládky," vysvětlil Tomáš Kotyza.

KIC se má stát součástí integrovaného systému nakládání s odpadyv kraji a mělo by být zařízením pro celou průmyslovou aglomeraci, potažmo pro celý Moravskoslezský kraj. Mělo by produkovat elektřinu a teplo a zásobovat teplem Karvinou a další města.

„V současné době je projekt ve fázi územního řízení. V tomto roce by měla proběhnout mimo jiné výběrová řízení na zhotovitele a správce stavby. Stavba by měla být zahájena v roce 2012, neboť rozhodný je termín kolaudace stavby, a ten je v závěru roku 2015," dodal Tomáš Kotyza.

Mezinárodní konference Odpady21 probíhá letos již pojedenácté.

 

http://www.infoportaly.cz/ostravsko/ostrava/7022-odbornici-na-konferenci-odpady-21-bez-energetickeho-vyuzivani-odpadu-se-neobejdeme 

Stručně:

  • Pravda o přírodě je silnější a obhájí se sama.
    Albert Einstein
  • Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
    Cicero
  • Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme.
    Francis Bacon